مسیر گرفتن گواهینامه OCP

گام اول: قبولی در آزمون OCA

گام دوم: گذراندن دوره
Java SE/6/7/8 programmer 2
طول دوره 60 ساعت
مشاهده سرفصل هاگام سوم: قبولی آزمون
Java SE/6/7/8 programmer 2