مسیر گرفتن گواهینامه OCP

گام اول: قبولی یکی از آزمون های OCA
DataBase Administration track
DataBase Developer Track


گام دوم: گذراندن دوره
Oracle DataBase 11g/12c : Administration 2
طول دوره 40 ساعت

مشاهده سرفصل ها


گام سوم: قبولی آزمون های
Oracle DataBase 11g/12c : Administration 2