مسیر گرفتن گواهینامه OCA

گام اول: گذراندن دوره
Java SE/6/7/8 programmer 1
طول دوره 40 ساعت
مشاهده سرفصل ها

گام دوم: قبولی آزمون
Java SE/6/7/8 programmer 1