مسیر گرفتن گواهینامه OCA

گام اول: گذراندن دوره
Oracle DataBase 11g/12c:SQL Fundamentals
طول دوره 40 ساعت
مشاهده سرفصل ها

گام دوم: قبولی آزمون
Oracle DataBase 11g/12c SQL Fundamentals

گام سوم: گذراندن دوره
Oracle Database 11g/12c: program with PL/SQL
طول دوره 40 ساعت
مشاهده سرفصل ها

گام چهارم: قبولی آزمون
Oracle DataBase 11g/12c: program with PL/SQL