مسیر گرفتن گواهینامه OCA

گام اول: گذراندن دوره
Oracle DataBase 11g/12c: Fundamentals
طول این دوره 40 ساعت
مشاهده سرفصل ها


گام دوم: قبولی آزمون
Oracle DataBase 11g/12c: Fundamentals

گام سوم: گذراندن دوره
Oracle DataBase 11g/12c : Administration 1
طول این دوره 40 ساعت

مشاهده سرفصل ها

گام چهارم: قبولی آزمون
Oracle DataBase 11g/12c : Administration 1