بهمن دی آذر نام دوره ردیف
شروع ثبت نام شروع ثبت نام بسته شد OCA- Administration Track 1
شروع ثبت نام شروع ثبت نام بسته شد OCA- Developer Track 2
شروع ثبت نام شروع ثبت نام بسته شد OCP-Administration Track 3
شروع ثبت نام شروع ثبت نام بسته شد OCA- Java 4
شروع ثبت نام شروع ثبت نام بسته شد OCP- Java 5