آذر آبان نام دوره ردیف
شروع ثبت نام در حال تکمیل OCA- Administration Track 1
شروع ثبت نام ظرفیت تکمیل OCA- Developer Track 2
شروع ثبت نام در حال تکمیل OCP-Administration Track 3
شروع ثبت نام در حال تکمیل OCA- Java 4
شروع ثبت نام در حال تکمیل OCP- Java 5